Regulamin

Regulamin Sprzedaży/ Ogólne Warunki Sprzedaży dla umów zawieranych na odległość.

I. Postanowienia Ogólne:

    1 Niniejszy Regulamin jest integralną częścią umowy sprzedaży oferowanych produktów przez platformę   INTERSNOW.PL , która jest własnością spółki cywilnej Dinako Nikolaos Liolios , Marzena Lioliu z siedzibą w Warszawie ul.Schroegera 85/13 , której wspólnicy wpisani są do Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej , posługują się numerami NIP 118-006-90-27 i REGON 010835636, i zarazem określa warunki oraz zasady prowadzonej przez INTERSNOW.PL sprzedaży.

    1a. Opisy towarów zamieszczone na stronie internetowej nie stanowią ofert w rozumieniu kodeksu cywilnego, a jedynie zaproszenia do składania ofert

    2 Sprzedaż odbywa się za pośrednictwem Internetu pomiędzy składającym ofertę w sklepie internetowym INTERSNOW.PL, udzielającym przybicia podczas aukcji, zwanym dalej Klientem, a INTERSNOW.PL , zwaną dalej Sprzedawcą.    

    3 Kupującym może być każda osoba fizyczna, prawna lub jednostka organizacyjna nie posiadająca osobowości prawnej. Użyte w niniejszym regulaminie określenia Kupujący oraz Klient są synonimami.  

    4 Każdy Klient dokonujący zakupu produktów oferowanych przez INTERSNOW.PL . jest obowiązany zapoznać się z regulaminem.

    5 Zawartość sklepu internetowego nie jest ofertą w rozumieniu kodeksu cywilnego.
    6 Wiążąca dla stron transakcji jest cena ustalona po przyjęciu zamówienia przez obsługę sklepu

II. Przedmiot Sprzedaży   

    1 Przedmiotem sprzedaży są produkty prezentowane na stronach WWW sklepu internetowego INTERSNOW.PL

    2 Ceny wszystkich produktów prezentowanych na stronach WWW sklepu internetowego INTERSNOW.PL wyrażone są w złotych polskich i zawierają podatek VAT. Cena brutto produktu nie obejmuje kosztu przesyłki.

    3 Sprzedawca dokonuje bieżącej aktualizacji oferty swoich produktów prezentowanych na stronach WWW sklepu internetowego INTERSNOW.PL

    4 Płatność za realizację zamówienia następuje w jeden z poniższych sposobów:

        o    przelewem, przed dostawą towaru na rachunek bankowy Sprzedawcy (przedpłata)

        o    za pobraniem, przy odbiorze przesyłki od kuriera,

        o    gotówką  przy odbiorze osobistym w siedzibie sklepu,

        o    poprzez serwis Przelewy24 - szybkie przelewy on-line

        o    poprzez serwis Paymento S.A. - płatności kartą on-line

             Karty płatnicze:

  •     Visa
  •     Visa Electron
  •     MasterCard
  •     MasterCard Electronic
  •     Maestro

    5  Akceptując Regulamin Klient dokonujący zakupu oferowanych produktów  wyraża    zgodę na wystawianie i przesyłanie faktur w formie elektronicznej przez Sprzedawcę zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Finansów z dnia 14 lipca 2005 r. w sprawie wystawiania oraz przesyłania faktur w formie elektronicznej, a także przechowywania oraz    udostępniania organowi podatkowemu lub organowi kontroli skarbowej tych faktur (Dz. U. 2005, nr 133, poz. 1119) oraz zasadami wystawiania, przesyłania i przechowywania faktury elektronicznej.   Zgoda na 0trzymywanie faktury w formie elektronicznej jest równoznaczna z rezygnacją z otrzymywania faktury w formie papierowej.

    6. Akceptacja Klienta nie wyłącza prawa INTERSNOW.PL do wystawiania i przesyłania faktur w formie papierowej.

    7. Sprzedawca wystawia i przesyła faktury w formie elektronicznej gwarantując autentyczność ich pochodzenia oraz  integralność ich treści.

    8. Sprzedawca nie ponosi odpowiedzialności za błędne dane Kupującego wskazane przez niego przy rejestracji, jako właściwe do wystawienia faktury VAT.

    9. Każda faktura w formie elektronicznej będzie dostarczona Klientom za pośrednictwem poczty elektronicznej na adresy poczty elektronicznej podany przez Klienta w formularzu rejestracyjnym. Zmiana adresu e-mail Klienta wymaga powiadomienia Sprzedawcy w formie pisemnej lub elektronicznej. W braku powiadomienia Sprzedawcy przez Klienta o zmianie adresu e-mail, korespondencję kierowaną na dotychczasowy adres e-mail uważana się za prawidłowo doręczoną.

    10.  Klient jest uprawniony do wycofania akceptacji zgodnie z § 3 ust. 4 rozporządzenia w drodze pisemnego oświadczenia woli na adres: 01-828 Warszawa ul.Schroegera 85/13 lub elektronicznie na adres biuro@INTERSNOW.PL . W przypadku cofnięcia akceptacji od dnia następującego po dniu doręczenia oświadczenia Klienta o wycofaniu akceptacji INTERSNOW.PL traci prawo do wystawiania i przesyłania Klientowi faktur w formie elektronicznej.

III. Realizacja zamówienia. 

    1.  Zamówienia w sklepie internetowym można składać poprzez witrynę internetową (sklep internetowy). W tym celu   należy   dokonać akceptacji postanowień niniejszego Regulaminu.

    2.  Zarejestrowany użytkownik ma możliwość:

        o    dokonywania zakupów w sklepie internetowym INTERSNOW.PL

        o    jest uprawniony do otrzymywania indywidualnych rabatów,

        o    jest uprawniony do udziału w promocjach i konkursach,

    3.  Możliwe jest dokonywanie zakupów bez rejestracji .

    4. Aby dokonać rejestracji w sposób prawidłowy należy wypełnić wszystkie pola formularza rejestracyjnego   zawierającego dane wymagane do założenia konta użytkownika.

    5. Dokonując rejestracji konta użytkownika Klient:

        o    wyraża  zgodę na umieszczenie swoich danych teleadresowych w bazie INTERSNOW.PL i przetwarzanie  ich zgodnie z ustawą z dnia 29.09.1997 o ochronie danych osobowych (Dz. U. nr 133 poz. 883). Dane te będą wykorzystywane wyłącznie w celu:

  •   realizacji umowy  przez Sprzedającego,
  •   informowania o nowych produktach, usługach oraz promocjach oferowanych przez sklep internetowy INTERSNOW.PL

        o    akceptuje postanowienia Regulaminu sprzedaży sklepu internetowego INTERSNOW.PL,

        o    może wyrazić zgodę na otrzymywanie informacji o promocjach i nowościach.

    6.  Podanie danych osobowych w formularzu zamówienia jest dobrowolne, choć konieczne do realizacji umowy sprzedaży zawieranej ze Sprzedającym. Klient ma prawo dostępu do treści swoich danych oraz ich poprawiania.

    7.  O zmianach w Regulaminie użytkownik zostanie powiadomiony  przy pierwszym logowaniu  po wejściu w życie zmian w Regulaminie. Akceptacja zmian w regulaminie odbywa się  poprzez potwierdzenie/kliknięcie komunikatu na stronie logowania w serwisie firmy INTERSNOW.PL. Odmowa akceptacji zmian Regulaminu jest równoznaczna z wyrejestrowaniem się z serwisu INTERSNOW.PL  z zastrzeżeniem, że Użytkownik uczestniczy w rozpoczętych przed rozwiązaniem umowy transakcjach na zasadach Regulaminu obowiązującego w dacie ich rozpoczęcia. Zmiana Regulaminu nie narusza praw nabytych osób korzystających z serwisu INTERSNOW.PL

    8.  Zmiany Regulaminu  wchodzą w życie w terminie nie krótszym niż 7 dni od momentu udostępnienia zmienionego Regulaminu na stronie internetowej INTERSNOW.PL z zastrzeżeniem, że transakcje rozpoczęte przed wejściem w życie tych  zmian są prowadzone na zasadach dotychczasowych. Użytkownik dokonuje akceptacji zmiany regulaminu poprzez kliknięcie/potwierdzenie komunikatu na stronie logowania w serwisie firmy INTERSNOW.PL

    9.  W celu zakupu produktów w sklepie internetowym INTERSNOW.PL należy kliknąć wybrany produkt i dokonać zamówienia.

    10.  Okres ważności złożonego zamówienia wynosi 10 dni. W przypadku braku kontaktu z Klientem po upływie tego terminu zamówienie jest automatycznie anulowane.

IV. Dostawa.

    1  Klient może odebrać zamówiony sprzęt w naszym POK (punkt obsługi klienta) w Warszawie ul. Głogowska 46 po wcześniejszym umówieniu się .

    2.  Termin realizacji umowy sprzedaży wynosi od 1 do 2 dni roboczych dla towarów oznaczonych jako dostępne , 7 dni roboczych dla towarów oznaczonych siedmiodniowym terminem dostawy oraz do 21 dni roboczych (w przypadku zakupów na zamówienie) . W dwóch ostatnich przypadkach termin ten może się wydłużyć ze względu na płynność stanów magazynowych dostawców oraz sposobu realizacji dostawy z magazynu producenta . 

   3.  W przypadku przejściowej niemożności świadczenia o właściwościach zamówionych przez Klienta Sprzedawca zastrzega sobie prawo do spełnienia świadczenia zastępczego odpowiadającego tej samej jakości i przeznaczeniu oraz za tę samą cenę lub wynagrodzenie, po uprzednim zawiadomieniu o tym Klienta na piśmie  i poinformowaniu go o prawie nieprzyjęcia tego świadczenia oraz możliwości odstąpienia od umowy wraz ze  zwrotem rzeczy na koszt Sprzedawcy.

    4  W wypadku gdy Sprzedający nie może wykonać zobowiązania z powodu choćby przejściowej niemożności spełnienia świadczenia o właściwościach zamówionych przez Klienta, Sprzedający może zwolnić się z zobowiązania przez spełnienie świadczenia zastępczego, odpowiadającego tej samej jakości i przeznaczeniu oraz za tę samą cenę lub wynagrodzenie, informując zarazem Klienta na piśmie , telefonicznie lub na adres poczty elektronicznej o jego prawie nieprzyjęcia tego świadczenia
i odstąpienia od umowy, ze zwrotem rzeczy na koszt Sprzedającego. W takim wypadku Klient ma prawo odstąpić od umowy w sposób i na zasadach określonych w art. 7 ustawy z dnia 2 marca 2000 roku o ochronie niektórych praw konsumentów oraz o odpowiedzialności za szkodę wyrządzoną przez produkt niebezpieczny. Zwrot rzeczy następuje wówczas na koszt Sprzedającego.

    5  W przypadku dostarczenia przesyłki kurierem odbiór jej wymaga pisemnego pokwitowania. Z chwilą wydania towaru Klientowi, przechodzi na niego prawo własności towaru, uprawnienia i wszelkie ryzyka związane z posiadaniem i użytkowaniem towaru, a w szczególności ryzyko utraty lub uszkodzenia.

    6  W przypadku stwierdzenia jakichkolwiek uszkodzeń sprzętu mogących mieć związek z dostawą, w celu usprawnienia procedury reklamacyjnej  zaleca się ich zgłoszenie w ciągu 24 godzin od daty otrzymania przesyłki pod adresem biuro@INTERSNOW.PL (zgłoszenie reklamacji towaru kupionego drogą internetową) oraz w terminie do 5 dni bezpośrednio w firmie kurierskiej .

    7  Jakiekolwiek uszkodzenia sprzętu mogące mieć związek z dostawą, pomimo braku uszkodzeń opakowania zewnętrznego (uszkodzenia mechaniczne zawartości przesyłki, braki ilościowe, niekompletność przesyłki itd.), zaleca się by Klient zgłosił w ciągu 24 godzin od daty otrzymania przesyłki pod adresem biuro@INTERSNOW.PL (zgłoszenie reklamacji towaru kupionego drogą internetową) oraz sporządził w tym zakresie protokół szkodowy.

V. Prawo do odstąpienia od umowy. 

    1    Klient, który zawarł umowę na odległość, może od niej odstąpić na piśmie bez podania przyczyny w terminie 10 dni od dnia wydania rzeczy. Oświadczenie o odstąpieniu od umowy zaleca się wysłać listem poleconym na adres siedziby naszej firmy lub drogą elektroniczną na adres e-mail: biuro@INTERSNOW.PL.Termin 10-cio dniowy, liczy się od dnia wydania rzeczy.

    2.   Kupujący ma prawo do zwrotu zakupionych towarów bez podania przyczyny w ciągu 10 (dziesięciu) dni od daty odebrania przesyłki.


    3.   Zarówno odstąpienie od umowy, o którym mowa w ust. 1 powyżej, jak i zwrot zakupionego towaru, o którym mowa w ust 2 powyżej możliwe jest tylko w sytuacji, gdy zakupiony towar znajduje się w stanie nienaruszonym.

    4.   Kwota uiszczona za zakupiony towar zostanie zwrócona Kupującemu w terminie 3 dni od daty otrzymania zwrotu przez Sprzedawcę. W przypadku płatności kartą płatniczą zwrot środków zostanie wykonany bezpośrednio na kartę Klienta.

    5    Prawo odstąpienia od umowy nie przysługuje konsumentowi w wypadkach:

        o    świadczenia usług rozpoczętego, za zgodą konsumenta, przed upływem 10-cio dniowego terminu,

        o    dotyczących nagrań audialnych i wizualnych oraz zapisanych na informatycznych nośnikach danych po usunięciu przez konsumenta ich oryginalnego opakowania,

        o    umów dotyczących świadczeń, za które cena lub wynagrodzenie zależy wyłącznie od ruchu cen na rynku finansowym,

        o    świadczeń o właściwościach określonych przez konsumenta w złożonym przez niego zamówieniu lub ściśle związanych z jego osobą,

        o    świadczeń, które z uwagi na ich charakter nie mogą zostać zwrócone lub których przedmiot ulega szybkiemu  zepsuciu.

    6  Towar należy odesłać niezwłocznie po złożeniu oświadczenia o odstąpieniu od umowy, nie później niż w terminie 14 dni w stanie niezmienionym.

    4  W przypadku odstąpienia od umowy sprzedaży towaru zakupionego w zestawie z innym produktem zwrotowi podlega cały zestaw.

    7  Koszty bezpośredniego odesłania (zwrotu) towaru do Sprzedawcy w związku z dokonanym odstąpieniem od umowy bez podania przyczyny w terminie 10 dni od dnia wydania rzeczy ponosi Klient.

    8  O ile klient nie odstąpił od umowy zawartej na odległość, jest ona ważna, a tym samym zobowiązuje go do odebrania zamówionego towaru oraz zapłacenie za niego wraz z kosztami przesyłki. Nieprzyjęcie paczki stanowi naruszenie warunków umowy. Zgodnie z Kodeksem cywilnym sprzedawca ma prawo domagać się odszkodowania za niewywiązanie się z postanowień umowy przez konsumenta: Art. 471: Dłużnik obowiązany jest do naprawienia szkody wynikłej z niewykonania lub nienależytego wykonania zobowiązania...

    9  Uprawnienia i  obowiązki określone w powyższych punktach Regulaminu przysługują wyłącznie Klientom-Konsumentom dokonującym zakupu produktów za pośrednictwem środków porozumiewania się na odległość w rozumieniu art. 6 ustawy z dnia z dnia 02 marca 2000 roku o ochronie niektórych praw Konsumentów oraz o odpowiedzialności za szkodę wyrządzoną przez produkt niebezpieczny (Dz. U. 2000 Nr 22 poz. 271.).

    

VI. Reklamacje

    1  Każdemu Klientowi, który zawarł umowę sprzedaży przysługuję prawo do reklamacji.

    2  W przypadku wystąpienia usterki technicznej należy skontaktować się ze Sprzedawcą telefonicznie lub drogą elektroniczną.

    3  Reklamowany towar należy dostarczyć do siedziby Sprzedającego będącej miejscem zakupu towaru.

    4  W celu usprawnienia procedury reklamacyjnej Klientowi, który dokonuje reklamacji produktu zakupionego i doręczonego za pośrednictwem Internetu zaleca się, by w ramach takiej reklamacji wysyłał produkt bezpośrednio na adres POK Sprzedającego: 01-743 Warszawa ul. Głogowska 46. Reklamowany sprzęt należy odebrać w terminie 30 dni od powiadomienia Klienta o zakończeniu procedur serwisowych. Jeżeli sprzęt nie zostanie odebrany w ww. terminie Sprzedający wezwie pisemnie Klienta do odbioru sprzętu w terminie 14 dni od daty doręczenia wezwania. Po bezskutecznym upływie dodatkowego terminu Sprzedający jest uprawniony do naliczania opłat z tytułu bezumownego przechowywania sprzętu. Opłata ta wynosi 5% aktualnie obowiązującej stawki za 1 m2 powierzchni magazynowej w mieście siedziby sprzedającego naliczanej za każdy miesiąc przechowywania.

    5. W przypadku uznania reklamacji i woli Kupującego do zwrotu kwoty uiszczonej za zakupiony towar ,  zostanie ona zwrócona Kupującemu w terminie 3 dni od daty podjęcia decyzji o uznaniu reklamacji . W przypadku płatności kartą płatniczą zwrot środków zostanie wykonany bezpośrednio na kartę Klienta

    6  Produkty oferowane przez Sprzedawcę posiadają gwarancję producenta, importera lub sprzedawcy. Każdorazowo warunki realizacji gwarancji są określone w druku gwarancji wystawionej przez gwaranta. Powyższe postanowienie nie wyłącza, ani nie ogranicza, ani nie zawiesza uprawnień Konsumenta wynikających z niezgodności towaru z umowa przewidzianych w ustawie o szczególnych warunkach sprzedaży konsumenckiej z dnia 27.07.2002 r. (Dz. U. 02 R. 141 poz. 1176) oraz ustawy z dnia 23.03.1964 r. Kodeks Cywilny ( Dz.U.64.16.93).

VII. Prawa autorskie

     1, Wykorzystywanie materiałów graficznych oraz tekstowych bez zgody właściciela portalu jest zabronione .
W stosunku do osób łamiących ten punkt regulaminu będą wyciągane konsekwencje prawne .